Ursula Thelen

Ursula Thelen

Traversflöte, Mezzosopran

Ensembles: Il Desiderio

(2)